Dret a la desconnexió digital

Quan un treballador no es desconnecta digitalment durant un llarg període de temps pot arribar a veure afectat tant el seu benestar personal com el seu rendiment laboral a llarg termini.

Actualment és fàcil entrar en un estat on et trobes constantment connectat i disponible mitjançant dispositius electrònics, com ara telèfons intel·ligents o tauletes i ordinadors.

Aquesta condició implica una dependència persistent de les comunicacions en línia i l’accés continu a les xarxes socials, correus electrònics, missatgeria instantània i altres plataformes digitals, i aquesta dependència, quan és excessiva, pot tenir diversos efectes negatius en la salut mental, el benestar personal i la qualitat de vida.

La desconnexió digital és un factor més que s’ha d’integrar dintre la Prevenció de Riscos Laborals. S’ha de reconèixer i abordar un aspecte crític del benestar laboral modern i s’ha de contribuir a millorar la qualitat de vida dels treballadors i el rendiment general de l’organització.

La no desconnexió digital pot contribuir a un major estrès, ansietat o fatiga mental, pot afectar a relacions personal o familiars perquè pot interferir en el temps dedicat a altres activitats compartides, i fins i tot pot estar associat amb problemes físics com dolor de coll, ulls secs, fatiga visual o trastorns de son.

És important establir límits clars entre el treball i la vida personal, que permetin temps lliure de dispositius electrònics relacionats amb el treball.

Una bona desconnexió digital pot contribuir a un major equilibri entre la vida laboral i personal, així com a una millor salut mental i emocional en general.

Finament, cal dir que també la normativa preveu aquest factor. D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, les empreses estan obligades a elaborar una política interna per garantir el dret a la desconnexió digital, prèvia audiència de la representació legal de les persones treballadores. S’han de preveure accions de formació i sensibilització sobre l’ús raonable de les eines tecnològiques. I s’ha de preservar, en particular, el dret a la desconnexió digital del treball a distància.