Canvi climàtic: Efectes en la salut laboral de les persones treballadores

L’Organització Internacional del Treball (OIT) ja alerta que les conseqüències provocades pel canvi climàtic comportaran una disminució de la productivitat laboral i una disminució de l’ocupació. Per tant, cal implementar plans d’acció específics que assegurin mesures preventives contra els riscos laborals que se’n derivin.

El canvi climàtic té un impacte significatiu en la salut laboral dels treballadors a través de diversos mecanismes. A continuació es detallen alguns dels efectes principals:

1. Estrès tèrmic

L’augment de les temperatures globals i les onades de calor freqüents poden provocar estrès tèrmic, especialment per als treballadors que treballen a l’exterior o en entorns calorosos, com la construcció, l’agricultura, i la indústria pesada. Aquest estrès tèrmic pot provocar esgotament, cops de calor, i altres malalties relacionades amb la calor, i en casos greus, pot ser fatal.

2. Malalties respiratòries

El canvi climàtic pot augmentar la freqüència i intensitat dels incendis forestals, que alliberen grans quantitats de fum i partícules en l’aire. Això pot empitjorar les condicions respiratòries per als treballadors exposats a l’aire lliure. A més, l’augment dels nivells d’ozó i altres contaminants atmosfèrics també pot afectar la salut respiratòria i comportarà un increment de les al·lèrgies de tipus respiratori.

3. Exposició a substàncies perilloses

El canvi climàtic pot incrementar la dispersió de substàncies tòxiques en el medi ambient. Per exemple, les inundacions poden distribuir productes químics tòxics que es troben emmagatzemats en indústries, i augmentar l’exposició per als treballadors en aquestes zones.

4. Malalties transmeses per vectors

L’augment de les temperatures pot ampliar l’àrea de distribució de vectors com mosquits i paparres, incrementant el risc de malalties transmeses per vectors com el dengue, la malària, i la malaltia de Lyme per als treballadors que treballen a l’aire lliure.

5. Estrès mental i psicològic

Els canvis climàtics extrems, com tempestes, inundacions i sequeres, poden provocar estrès psicològic per als treballadors, especialment aquells que poden veure’s afectats per la pèrdua de mitjans de vida, desplaçaments o danys a les infraestructures.

6. Ergonomia i seguretat laboral

Els canvis en les condicions climàtiques poden alterar els llocs de treball i fer-los més perillosos. Per exemple, les condicions de calor extrema poden provocar que els equips es facin més difícils de manejar i augmentar el risc d’accidents.

7. Canvis en les jornades laborals

Les empreses poden haver d’ajustar les jornades laborals per evitar les hores de més calor, fet que pot alterar els patrons de treball i afectar la productivitat i la salut dels treballadors.

Mesures de mitigació

Per combatre aquests efectes, les empreses i governs poden implementar diverses mesures, com ara:

  • Establir polítiques de protecció per als treballadors, com proporcionar descansos freqüents i accés a aigua potable.
  • Millorar els sistemes de ventilació i climatització en entorns de treball interiors.
  • Proporcionar equips de protecció adequats contra la calor i altres riscos ambientals.
  • Formar els treballadors sobre els riscos associats amb el canvi climàtic i les mesures de seguretat pertinents.
  • Adaptar els horaris laborals per evitar les hores de màxima calor.

Adoptar aquestes mesures ajudarà a protegir la salut dels treballadors davant els efectes adversos del canvi climàtic. Des de La Intersindical demanem a l’Administració de la Generalitat que posi fil a l’agulla i implementi un Pla d’acció integral de prevenció contra qualsevol risc derivat del canvi climàtic que pugui tenir afectació en la salut de les persones treballadores.